POLITICS

ครม.เคาะขยายเวลาให้สถานบริการใน กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ เกาะสมุย เปิดได้ถึงตีสี่

ครม.เคาะขยายเวลาให้สถานบริการโรงแรมถูกกฎหมาย และสถานบริการใน กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ เกาะสมุย เปิดได้ถึงตีสี่

วันนี้ (28 พ.ย. 66) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่….) พ.ศ… ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สาระสำคัญ ของร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ ได้แก่ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม, สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจัดหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป สำหรับการดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นไปตามที่ ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์ การขยายเวลาให้สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเปิดบริการได้ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้กำกับและเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินตามกฎหมาย มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเมินผลกระทบทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

โดยก่อนที่จะยกร่างกฎกระทรวงฯ และนำเสนอต่อ ครม. กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันเทิงในท้องที่จังหวัดนั้นๆ ให้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ และกรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ 3 พ.ย. 66 เพื่อกำหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17พ.ย.66 เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมาย

นอกจากนี้ กรมการปกครองได้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ด้วยแล้ว

Related Posts

Send this to a friend