POLITICS

‘นฤมล’ หารือผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์ หวังผลักดันการส่งออก

ศาตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย หารือผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย และตัวแทนบริษัทส่งออกผลไม้ไทย เพื่อร่วมมือผลักดันการส่งออกโคและผลไม้ไทยไปจีน

ผู้แทนการค้ากล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า การส่งออกเดือน ต.ค.2566 มีมูลค่า 23,578.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% เป็นบวกต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 13 เดือน นับจากเดือนก.ย.2565 ซึ่งการส่งออกที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 9.3% โดยสินค้าเกษตร เพิ่ม 12.3% และสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม 5.9% สินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง อาหารสุนัขและแมว ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สิ่งปรุงรสอาหาร ผักกระป๋องและผักแปรรูป

ผู้แทนการค้ากล่าวว่า สินค้าเกษตรจึงเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย จากการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกฯ ที่ผ่านมาประเทศไทยติดปัญหาการส่งออกโคมีชีวิตไปยังประเทศจีน ซึ่งต้องให้ผ่านการรับรองจาก WHO ว่า “วัวไม่เป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย” รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ ร้อยเอก ธรรมนัสพรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนรัฐบาลไทย จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อลงนามในความตกลงระหว่างไทยและจีนทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ 1) พิธีสารผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 2) ต้นสนใบพาย และ 3) ความตกลงในการแก้ไขพิธีสารสัตว์ปีก รวมทั้ง ต้อนรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรซึ่งจะเดินทางจากไทยไปยังนครเฉิงตู

ผู้แทนการค้ากล่าวว่า นอกจากการลงนามในความตกลงระหว่างไทยและจีน ทั้ง 3 ฉบับ แล้ว จะมีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกโค ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งโคจากประเทศไทยผ่านประเทศลาวเพื่อส่งเข้าประเทศจีนทางยูนาน สำหรับการส่งผลไม้ไทยไปจีน โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีมูลค่าการเงินเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการลดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องเอกสาร ร่วมถึงการส่งเสริมต่อยอดธุรกิจด้านอาหารในหมวดอื่น ๆ เช่น สัตว์ปีก กระเพาะปลา ปลิงทะเล และรังนก ซึ่งตลาดจีนมีความต้องการเป็นอย่างมาก ถ้าหากสามารถทำตลาดกับประเทศจีนได้จะสร้างมูลค่าการส่งออกด้านอาหารให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

“รัฐบาล มีความมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี” ผู้แทนการค้ากล่าว

Related Posts

Send this to a friend