POLITICS

สำนักงานศาลยุติธรรม ออกจดหมายเวียน รับมือ ปลดล็อกกัญชา กัญชง ให้ทัน 9 มิ.ย.

เตรียมพร้อม ! สำนักงานศาลยุติธรรม ออกจดหมายเวียน รับมือ ปลดล็อกกัญชา กัญชง โดยให้ตรวจสอบสำนวนคดี และออกหมายปล่อยจําเลย ให้ทันวันที่ 9 มิ.ย.และให้ติดตาม ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่จะมีมาตรการ กํากับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณา และการบริโภคกัญชา กัญชง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคล

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ไปยังหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีเนื้อหาดังนี้

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 35 ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สํานักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเกี่ยวข้อง กับการกําหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และจะมีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการในคดีความผิดเกี่ยวกับ พืชกัญชาของศาลต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทําข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับ พืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเรื่อง ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม https://jta.coj.go.th และขอให้ตรวจสอบว่ามีสํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาซึ่งอยู่ในข่ายที่ศาลต้องดําเนินการให้เป็นไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับแล้วตามนัยข้อพิจารณาดังกล่าวหรือไม่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป โดยสําหรับสํานวนคดีที่ต้องออกหมายปล่อยจําเลย ขอให้เตรียม ความพร้อมและดําเนินการจัดทํารายงานเจ้าหน้าที่เสนอศาลพิจารณามีคําสั่งให้ทันในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

อนึ่ง ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …ซึ่งกําหนดมาตรการกํากับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณา และการบริโภคกัญชา กัญชง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคล อยู่ระหว่าง การพิจารณาของรัฐสภา หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ และขอได้โปรดแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกด้วย

Related Posts

Send this to a friend