POLITICS

รมช.ศธ. เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด เริ่ม 1 พ.ค.นี้

รมช.ศธ. เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ หวังลดภาระงานครูทั่วประเทศ

วันนี้ (28 ก.พ. 67) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอของบประมาณสนับสนุนให้จัดสรรนักการภารโรงให้สถานศึกษาทั่วประเทศว่า จากการลงพื้น ทำให้ทราบว่าการที่โรงเรียนไม่มีนักการภารโรง ส่งผลทำให้ครูมีภารเพิ่มขึ้น นอกจากจะทำหน้าที่ในการสอนแล้ว ยังต้องทำงานที่ไม่ใช่การสอน เช่น ทำหน้าที่ซ่อมบำรุง ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน และอีกหลาย ๆ หน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการจึงอยากให้ครูมีเวลาเตรียมการสอน รวมทั้งดูแลเด็กนักเรียน และพัฒนาตัวเองมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงตั้งเรื่องของบประมาณปี 2567 ในการจ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความต้องการนักการภารโรงจำนวน 14,210 อัตรา เป็นเงิน 639,450,000 บาท (อัตราละ 9,000 บาท ต่อเดือน) สามารถเริ่มจ้างได้ในวันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 67

นอกจากนี้ ในงบประมาณปี 2568 จะดำเนินการจ้างอีกจำนวน 25,370 อัตรา เป็นเงินจำนวน 2,739,960,000 บาท สามารถดำเนินจ้างได้ในวันที่ 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 จากนั้นจะเตรียมการเพื่อของบประมาณในปีต่อ ๆ ไปด้วย

Related Posts

Send this to a friend