POLITICS

ครม. อนุมัติ 13,026 ล้านบาทให้ สปสช. ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน

ครม. อนุมัติ 13,026 ล้านบาทให้สปสช. ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีนโควิด-19 ในโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน 13,026.12 ล้านบาท ให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3,508,060 ราย ประกอบด้วย

1) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,392,800 ราย

2) ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับบริการสาธารณสุข จำนวน 114,500 ราย

3) ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 760 ราย

ทั้งนี้ โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ สปสช. จะเป็นการช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวม เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนให้เกิดการบริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรค ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว ทั้งยังเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทยที่ได้รับผลกระ ทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ สปสช. จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อภายใต้สวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแนวทางการจัดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนสามารถจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

Related Posts

Send this to a friend