POLITICS

ครม.อนุมัติงบกลาง 3.49 พันล้านจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ช่วยพ่อแม่เด็กที่ได้รับสิทธิกว่า 2.22 ล้านคน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (27 ก.ค. 64) ว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน แต่ด้วยในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน

ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

Related Posts

Send this to a friend