POLITICS

ปลัดแรงงาน ลงพื้นที่ปทุมธานี ส่งกำลังใจแรงงานไทยไปทำงานญี่ปุ่น

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายบุญชอบ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น เนื่องจากที่ผ่านมามีรายงานไทย แจ้งความประสงค์จะเข้าทำงาน ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3,867 คนซึ่งเป็นอันดับที่ 4 รองจากอิสราเอลเกาหลีใต้และไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น จึงถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านรายได้ ความรู้ และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นประเทศที่แรงงานไทย ให้ความสนใจ ต้องการเดินทางไปทำงานเป็นจำนวนมาก

กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) จึงร่วมกันดำเนินการจัดส่ง ผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการ ของประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2560 โดยกรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ด้านการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบ ด้านการฝึกอบรมก่อนการเดินทาง ไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น (ช่วงที่ 1 และ 2) รวม 4 เดือน เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีการดำเนินชีวิตระหว่างอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ของสภาพร่างกาย ก่อนไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น

ด้าน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายลงพื้นที่ พร้อมกับปลัดกระทรวงแรงงานในการมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกโครงการฝึกปฏิบัติงาน ทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ผลักดันนโยบายกระทรวงแรงงาน ในการพลิกโฉมตลาดแรงงาน และสถานประกอบการส่งเสริมการ มีงานทำและการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ จำนวน 5,406 คน โดยแยกเป็นภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักร การหล่อแบบ การหล่อแบบพลาสติก การรีดอัดเหล็ก และการเชื่อมโลหะ จำนวน 3,297 คน ภาคก่อสร้าง จำนวน 365 คน และอื่นๆ จำนวน 1,844 คน ก่อให้เกิดรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 5,380 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ได้รับเป้าหมายในการฝึกอบรม จำนวน 10 รุ่น 200 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3 รุ่น 76 คน

และปัจจุบันมีผู้ฝึกปฏิบัติงาน ช่วงที่ 1 จำนวน 2 รุ่น 53 คน ช่วงที่ 2 จำนวน 2 รุ่น 39 คน ซึ่งจะเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 จำนวน 20 คน และในวันที่ 28 เมษายน 2566 จำนวน 19 คน การเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ผ่านองค์กร IM Japan ถือเป็นทางเลือกและการสร้างโอกาสของคนหางาน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเรียนจบม.6 ปวช. หรือ ปวส. เพราะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มพูน ประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ และสร้างรายได้ไปพร้อมกัน

Related Posts

Send this to a friend