POLITICS

กลุ่มพลเมืองโต้กลับ เรียกร้อง ยกเลิกประกาศห้ามขายเหล้า-เบียร์ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

กลุ่มพลเมืองโต้กลับ เรียกร้อง ยกเลิกประกาศห้ามขายเหล้า-เบียร์ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันนี้ (26 ต.ค. 65) กลุ่มพลเมืองโต้กลับ นำโดย นายอานนท์ นำภา นายพันศักดิ์ ศรีเทพ และ นายบารมี ชัยรัตน์ ยื่นหนังสือถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องไปยังศาลปกครอง

นายอานนท์ กล่าวว่า จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคาร ท่าอากาศยานนานาชาติ” หากผู้ใดฝ่าฝืน อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทางกลุ่มพลเมืองโต้กลับ พิจารณาแล้ว เห็นว่าประกาศฉบับดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะขัดต่อหลักการพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้หลายประการ อาทิ หลักการที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา หลักการที่ว่าด้วยความเสมอภาค และหลักการที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

พลเมืองโต้กลับ จึงยื่นหนังสือขอให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง ในฐานะผู้มีสิทธิฟ้องคดี เพื่อยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

Related Posts

Send this to a friend