POLITICS

’ศรีสุวรรณ’ ร้อง ป.ป.ช. สอบกรมน้ำบาดาล หลังยกเลิกการประมูล 7 โครงการน้ำ

’ศรีสุวรรณ’ ร้อง ป.ป.ช. สอบกรมน้ำบาดาล หลังยกเลิกการประมูล 7 โครงการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

วันนี้ (26 ต.ค. 65) นายศรีสุวรรณ จรรยา ประธานสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีมีการสั่งยกเลิกการประมูลโครงการพระราชดำริน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน กว่า 7 โครงการ

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า สืบเนื่องจากปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนครราชสีมา ราชบุรี และอุดรธานีได้ประกาศเปิดการประมูลสร้างระบบน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนกว่า 10 โครงการ มูลค่ากว่า 497 ล้านบาท แต่เมื่อหลังจากมีการเปลี่ยนผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลชุดใหม่ตั้งแต่อธิบดีกรมไปจนถึงผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตต่าง ๆ ได้ยกเลิกการประมูล จึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแทรกแซงจากผู้บริหารระดับสูงหรือไม่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่ง

นายศรีสุวรรณ ระบุต่อว่า การยกเลิกการประมูลดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 67 ของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ทั้ง 4 คือ 1.กรมไม่ได้รับเงินจัดสรร 2.มีการฮั้วประมูล 3.การประมูลต่อจะก่อความเสียหายต่อกรมหรือประโยชน์สาธารณะ 4.เหตุผลอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบ มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ซึ่งผู้บริหารจากพื้นที่ดังกล่าวและผู้บริหารกรมต้องชี้แจงและอาจเสี่ยงมีความผิดทั้งทางอาญา และทางวินัยอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend