POLITICS

พล.อ.ประวิตร หนุนความร่วมมือ “ไทย-หัวเว่ย” พลิกโฉม สู่ ไทยแลนด์ 4.0

พล.อ.ประวิตร ปาฐกถาเปิดงาน “Global Mobile Broadband Forum 2022” ครั้งที่ 13 หนุนความร่วมมือ “ไทย-หัวเว่ย” พลิกโฉม สู่ ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งก้าวเป็นผู้นำ 5G ของภูมิภาค

วันนี้ (26 ต.ค. 65) พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธาน เปิดงานประชุมสัมมนา และนิทรรศการ “Global Mobile Broadband Forum 2022” ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

จากนโยบายของรัฐบาลไทย ที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน 5G ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงการใช้ประโยชน์ สร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน พร้อมหนุนขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาค ซึ่งบริษัท หัวเว้ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร (GSMA) ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลไทย เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในอนาคต

การจัดงานในครั้งนี้ บริษัท หัวเว่ยฯ ได้ร่วมกับองค์กรกำกับดูแลมาตรฐานผู้ให้บริการการสื่อสาร (GSMA) และGTI ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม โดยร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล ให้สามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อยกระดับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

จากคำกล่าวปาฐกถาของ พล.อ.ประวิตรฯ รอง นรม. ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดเวทีให้ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรม พร้อมได้กล่าวขอบคุณ บริษัท หัวเว่ยฯ ที่ช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทย ในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการเตรียมความพร้อม เรื่องกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย กับภูมิภาคต่างๆ ด้วย

Related Posts

Send this to a friend