POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JICA และกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. MORITA Takahiro, Chief Representative, JICA Thailand เข้าพบในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และแนะนำ Chief Representative คนใหม่ Mr. SUZUK Kazuya และได้หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JICA และกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ กระทรวงคมนาคม
Mr. MORITA ได้อำลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโอกาสพ้นจาก
ตำแหน่งหน้าที่ และได้แนะนำ Chief Representative คนใหม่ Mr. SUZUKI Kazuya พร้อมนี้ได้รายงานถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง JICA และกระทรวงคมนาคม อาทิ โครงการ M-MAP2 (โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ที่ได้ร่วมศึกษากับกรมการขนส่งทางราง และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โครงการความปลอดภัยทางถนน โดยสนับสนุนการบริหารจัดการและโครงสร้างการดำเนินงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (TSOC) หน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ของกระทรวงคมนาคม และโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานโครงการอุโมงค์ในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมร่วมกับกรมทางหลวง เป็นต้น

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการบางชื่อในระยะถัดไป ทั้งการกำหนดขอบเขตสำหรับให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนแบบ PPP และการจัดตั้ง Smart Service Company (SSC) เพื่อรองรับพันธกิจการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและการหมุนเวียนการใช้พลังงานในพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้โครงการบางซื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา Smart City และ Transit-oriented development (TOD) เต็มรูปแบบของประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอถึงแนวคิดการพัฒนาเชิงธุรกิจของโครงการ Land bridge ชุมพร-ระนอง อันจะเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของภูมิภาค และเป็นโครงการที่สนับแนวคิดในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน

นายศักดิ์สยาม ได้อวยพร Mr. MORITA Takahiro และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงคมนาคมมาตลอดเวลาในห้วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ และพร้อมสานต่อการทำงานร่วมกับคณะผู้แทน JICA Thailand ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend