POLITICS

‘กัญจนา’ ยื่นใบลาออก หน.พรรคชาติไทยพัฒนา

‘กัญจนา’ ยื่นใบลาออก หน.พรรคชาติไทยพัฒนา ส่งผลให้ กก.บริหารพรรค พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

วันนี้ (26 ก.ย. 65) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา รักษาการผู้อำนวยการพรรค แถลงว่า นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนาระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากนั้น ยังส่งผลให้กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนา ในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยเช่นกัน ประกอบกับกรรมการสรรหาฯในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 3 คน ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วย

นายนิกร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 พรรคชาติไทยพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 – 12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ A-Bโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญคือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคใหม่ในหลายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจำนวนกรรมการบริหารพรรค เพื่อรองรับการเติบโตของพรรคที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะจากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ

“วาระที่สำคัญยิ่ง คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เนื่องจากหัวหน้าพรรคลาออกไป อันเป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผู้บริหารพรรคชาติไทยพัฒนาครั้งใหญ่ เพื่อการเติบโตรองรับกับความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต และนอกจากนั้น ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้” นายนิกร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend