POLITICS

ครม.รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน

ครม. มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (25 ต.ค. 65) ครม. มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน (Declaration on the Digital Transformation of Education Systems in ASEAN) พร้อมกับอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนดังกล่าว

หลังจากที่ ครม.ให้ความเห็นชอบในวันนี้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือแจ้งการรับรองอย่างเป็นทางการถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน และนำเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาและร่วมรับรองต่อไป เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงการเรียนรู้ดิจิทัลที่ปลอดภัย ส่งเสริมโอกาสและทักษะความสามารถทางดิจิทัลและพัฒนาทักษะที่สามารถถ่ายทอดและต่อยอดได้

“ปฏิญญาอาเซียนฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ฝึกอบรม นักการศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษา) นักเรียนและประชาชนไทยที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” น.ส. ทิพานัน กล่าว

สำหรับสาระสำคัญของ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน (Declaration on the Digital Transformation of Education Systems in ASEAN) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

  1. ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมทางการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสให้กับประชากรชายขอบ และเด็ก และเยาวชนตกหล่น ผ่านการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและทางไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีผู้ดูแลที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. ยอมรับความแตกต่างของการศึกษาที่เปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบดิจิทัลในประเทศสมาชิกอาเซียน และการจัดการกับความท้าทายในด้านความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล
  3. พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในโรงเรียนทุกระดับ รวมทั้ง เชื่อมโยงนโยบายระหว่างภาคการศึกษากับภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสัยทัศน์ประเทศและวิสัยทัศน์อาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทางการศึกษาที่เชื่อมโยงการเรียนรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียน การทำงาน และชีวิต
  4. พัฒนาและรับรองนโยบายให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบบริหารจัดการข้อมูลทั่วประเทศ (การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม) และในระดับอาเซียน เพื่อใช้ประโยชน์จากดิจิทัลในการบริการทางสังคม
  5. ส่งเสริมกลไกและนวัตกรรมใหม่ เช่น การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาระดับชาติ และจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการเรียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจ่ายในราคาประหยัด รวมทั้งขยายโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงการความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ด้านดิจิทัล และเกิดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนระบบอิเล็กทรอนิกส์
  6. จัดให้มีการเรียนรู้ดิจิทัลแบบออฟไลน์ (ออนไซต์) (เป็นการเรียนทฤษฎี โดยสอนเรื่องความรู้/การจำลอง/วิธีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในห้องเรียน) ในโรงเรียนที่ยังไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ ทางออฟไลน์และออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
  7. ลดการเกิดสภาพแวดล้อมเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลด้านการศึกษา และค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดต่อเด็ก เช่น การสื่อสารเพื่อสร้างความเกลียดชังและความรุนแรงต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัล และคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ในการเรียนที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยการสนับสนุนให้ครูและผู้ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งจัดให้มีการบริการคุ้มครองเด็กผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
  8. พัฒนานโยบายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล บันทึกและเข้ารหัสเพื่อคุ้มครองข้อมูล และส่งเสริมการใช้ข้อมูลการศึกษาที่โปร่งใสทั้งในระดับโรงเรียนและระดับบริหาร
  9. การตรวจสอบและประเมินผลตลอดทั้งกระบวนการ ทั้งในระดับโรงเรียน และระดับบริหารจัดการ เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน สนับสนุน การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่เพิ่มภาระให้กับครู

และยังเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่คาดว่าจะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม 2567 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2567–2568

Related Posts

Send this to a friend