POLITICS

ประกาศยกเลิก รถเมล์ 324 เส้นทางทั่ว กทม.

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก รถเมล์ 324 เส้นทางทั่ว กทม. เหตุเส้นทางดังกล่าวหมดความจำเป็น

วันนี้ (25 ก.พ. 65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2168 (พ.ศ. 2564) เรื่อง “ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง”

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เส้นทางจํานวน 324 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นหมดความจําเป็นสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (2) และวรรคสอง แห่งพรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 จึงให้ยกเลิกเส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง

Related Posts

Send this to a friend