POLITICS

‘ประเสริฐ’ หารือ สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน

‘ประเสริฐ’ หารือ สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน ย้ำรัฐบาลขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ชูแผน 3 ระยะ เตรียมพร้อมสู่จุดหมายการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลบนเวทีโลก

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับ H.E. Ambassador Brian D. McFeeters (ret.) รองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการภูมิภาคของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council: USABC) และคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา–อาเซียน ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยกับ USABC ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา

นายประเสริฐ ระบุว่า ได้ยืนยันกับผู้แทน USABC ถึงแนวทางของรัฐบาลที่มีกรอบนโยบายในทุกมิติ ทัั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันไปสู่การสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก้าวสู่การเป็นจุดหมายการค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมดิจิทัลบนเวทีโลก

ระยะสั้น คือ การมุ่งเน้นการกระตุ้นการใช้จ่าย และเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงฯ ผลักดันการแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ โดยเฉพาะหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (Online scam) โดยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ เป็นศูนย์แบบ One Stop Service ดำเนินการปิดกั้นอายัดบัญชีให้แก่ประชาชนได้ทันที

ระยะกลางและระยะยาว รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชน กระทรวงฯ จึงไกำหนดนโยบายเพื่อเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ

1.ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยผลักดันนโยบาย Go Cloud First ส่งเสริมการใช้ Public Cloud ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเชื่อมโยงบริการภาครัฐ

2.การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ป้องกันและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจ เตรียมความพร้อมภาครัฐและเอกชนในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3.การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านดิจิทัล เร่งสร้างกำลังคนวิชาชีพดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง พัฒนาให้ประชาชนรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจใหม่

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ทั้งทางบกและทางทะเล มีระบบเคเบิลภาคพื้นข้ามพรมแดน และระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ให้บริการเชื่อมต่อระบบสื่อสารเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป รวมถึงเร่งสร้างให้ไทยเป็นจุดหมายการค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมดิจิทัลในเวทีโลก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้เอื้อต่อการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม รองรับอุตสาหกรรมใหม่ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ

“การหารือกันกับรองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการภูมิภาคของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน และคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา–อาเซียน ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีในการที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการพัฒนากำลังคน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนในประเทศไทยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส กล่าว

Related Posts

Send this to a friend