POLITICS

‘วราวุธ’ เคาะ 7 ธ.ค. นี้ เสนอกรม “Climate Change” เข้าที่ประชุม กนภ.

‘วราวุธ’ เคาะแล้ว 7 ธ.ค. นี้ เสนอกรม “Climate Change” เข้าที่ประชุม กนภ. คาด ทันเสนอ ครม. ก่อนปีใหม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

โดยกล่าวต่อที่ประชุม ถึงความสำคัญของการปรับปรุงส่วนราชการ ให้มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ว่า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป็นการตอกย้ำต่อนานาประเทศ ถึงความเป็นผู้นำของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวราวุธได้กล่าวย้ำว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ให้มีความชัดเจน รองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงฯ เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่กระทบต่ออัตรากำลังในภาพรวม และงบประมาณของประเทศชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. รวมถึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ กพร.ทส. นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 7 ธ.ค. นี้ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนปีใหม่ ซึ่งหาก ครม.เห็นชอบ ก็พร้อมขับเคลื่อนงานได้ในวันที่ 1 เม.ย. 66

Related Posts

Send this to a friend