POLITICS

โพล เผย คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ พอใจการแก้ปัญหาน้ำท่วมของ กทม.

‘กรุงเทพโพล’ เผย คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ พอใจการแก้ปัญหาน้ำท่วมของ กทม. เชื่อ ปีหน้าจะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้

วันนี้ (24 ก.ย. 65) กรุงเทพโพล โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.” พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วม โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 48.5 บ้านเรือนถูกน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา ขณะที่ร้อยละ 47.2 ไม่เกิดน้ำท่วม

ส่วนผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุด คือ การจราจรติดขัด ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ปัญหาขยะ น้ำเน่าเหม็น คิดเป็นร้อยละ 36.8 , ผลกระทบต่ออาชีพ การงาน การเรียน ร้อยละ 24.4 , เกิดโรคที่มาจากน้ำ เช่น น้ำกัดเท้า เชื้อรา ร้อยละ 15.0 , รถเสีย รถพัง ร้อยละ 11.3

ด้านความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด , ร้อยละ 41.5 พึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้ยังพบว่า คนกทม. ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 80.3 อยากให้เตรียมความพร้อมการรับมือ มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม เช่น ขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะ รองลงมาคือ อยากให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างทันท่วงที ร้อยละ 48.0 และอยากให้มีความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 46.8

ทั้งนี้ คน กทม.ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 65.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่า ปีหน้า กทม. จะสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้ ขณะที่ร้อยละ 34.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

Related Posts

Send this to a friend