POLITICS

“อนุชา” ลงพื้นที่แก่งกระจาน เร่งหาแนวทางออกให้ชาวบ้านบางกลอย

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการอิสระแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านบางกลอย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน ที่แจ้งข้อมูลให้ประธานคณะกรรมการฯ ได้ทราบว่า ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือไม่มีที่อยู่อาศัย มีประมาณ 40 ครอบครัว มีความต้องการ 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งต้องการจะอยู่ ณ บ้านบางกลอย(ล่าง) แต่ขอให้จัดหาที่ดินทำกินเพิ่มเติมให้ และอีกส่วน ต้องการกลับไปอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิมของบรรพบุรุษ บริเวณบ้านบางกลอย(บน) จึงขอให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคให้กับชุมชนบ้านบางกลอย(ล่าง) และขอให้ส่วนราชการร่วมกับชุมชน จัดทำระบบประปาภูเขา เพื่อความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย หลังชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่บ้านบางกลอยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาด้านต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยหลังการประชุม นายอนุชา ได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ระบุว่าจะได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend