POLITICS

‘ชวน’ นัด ส.ส.ประชุมพิเศษ 28 ก.พ. ถกด่วน พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ

‘ชวน’ นัด ส.ส. ประชุมพิเศษ 28 ก.พ. ส่งท้ายปิดสมัย ถกเรื่องด่วน พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ หลังนายกฯ ส่งสภาฯ เย็นวานนี้

วันนี้ (24 ก.พ. 66) นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด เรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ความว่า

“ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 นาฬิกา เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประชุมตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น”

Related Posts

Send this to a friend