POLITICS

ศ.ดร.นฤมล ชง 5 วิธีลดราคาพลังงานดูแลประชาชน

ศ.ดร.นฤมล ชง 5 วิธีลดราคาพลังงานดูแลประชาชน “ยึดกรอบเป็นไปได้ ไม่กระทบระยะยาว ยั่งยืน”

วันนี้ (24 ก.พ. 66) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นถึงราคาพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ก๊าช ไฟฟ้า ต่างส่งผลต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การคิดหาแนวทางลดราคาพลังงานจึงเป็นเข็มมุ่งที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทำ แต่ต้องอยู่ในกรอบของ 1. ความเป็นไปได้ 2. ไม่สร้างผลกระทบระยะยาว 3. ยั่งยืน

ดังนั้น5 เรื่องที่ควรปรับเปลี่ยนภายใต้ 3 กรอบแนวคิดนี้ คือ

1.โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันที่ดูซับซ้อนนั้น ควรได้รับการปรับเปลี่ยน เช่น เปลี่ยนการคิดต้นทุนด้วยราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอ้างอิงตามราคาตลาดสิงคโปร์ ให้เป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม

2.เปลี่ยนการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันในประเทศ ยกเลิกการนำเงินกองทุนนี้ไปแทรกแซงและอุดหนุนราคา จนทำให้ราคาพลังงานบางชนิดถูกบิดเบือนให้ถูกกว่าราคาตลาด แต่กลับไปสร้างภาระให้คนใช้พลังงานอีกชนิดหนึ่ง การบิดเบือนราคานี้นำไปสู่การบิดเบือนพฤติกรรมผู้ใช้พลังงานด้วย

3.การอุดหนุนราคาพลังงานบางชนิดที่ยังจำเป็นต้องมี ก็ควรดูแลเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ใช่อุดหนุนเป็นการทั่วไป และควรไปตั้งงบประมาณสำหรับการอุดหนุนต่างหาก แยกออกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อที่พลังงานที่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์จะได้ใช้ราคาตลาดตามกลไกตลาดที่มีการแข่งขันเสรี

4.การช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพก็ควรแยกตั้งงบประมาณเพื่อการดูแลเกษตรกรต่างหากออกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะได้ไม่ไม่ทำให้ราคาตลาดบิดเบือน และจะได้ช่วยเกษตรกรได้ตรงเป้ามากขึ้น

5.จริงจังกับแผนสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนของชาติไทย

แค่ข้อ 1 ถึง 4 ก็สามารถลดราคาพลังงานแต่ละชนิดไปได้หลายบาท

Related Posts

Send this to a friend