POLITICS

วิษณุ เผย ครม.พิจารณางบ 67 เป็นไปตามขั้นตอนปกติ งบ กกต. ไม่มีนัยยะทางการเมือง

วันนี้ (24 ม.ค. 66) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี พิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่งบประมาณทุกตัวจะต้องดำเนินการตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ หากมีงบประมาณใดที่จะต้องผูกพันเกิน 1 ปี งบประมาณและมียอดเงินเกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งทุกรัฐบาลจะมีเข้ามาในช่วงเดือนมกราคม เพราะเป็นเวลาที่ใกล้สิ้นสุดงบประมาณคำขอไปยังสำนักงบประมาณ

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ที่ขอมาไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรทั้งสิ้น เพราะจำเป็นต้องขอผูกพันไว้ หากมีการเลือกตั้งได้ใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้น และได้แจงรายละเอียดของงบประมาณทั้งหมด

พร้อมย้ำว่า ที่ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินงบกลาง 5,900 ล้านบาท เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไป จะใช้ครบหรือไม่ ไม่ทราบ แต่ได้มีการทำความเข้าใจกันแล้วว่าเมื่อหากถึงเวลาต้องใช้จริง ต้องมาพูดกันอีกที เงินก้อนนี้ให้เป็นยอดไว้ก่อน

Related Posts

Send this to a friend