POLITICS

จับตา ครม. โค้งสุดท้าย จ่ออนุมัติงบประมาณ พร้อมเข็น พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์

วันนี้ (24 ม.ค. 66) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีวาระที่น่าสนใจหลายวาระ โดยเฉพาะงบประมาณประจำปี 2567 ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ และการออก พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน โดยมีวาระดังนี้

สนง. ป.ป.ช. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ. เสนอระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

หลายหน่วยงาน เสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ระบุรายละเอียดจะนำไปทำ “โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต” และ โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติ บำราศนราดูร ขณะที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็แจ้งรายละเอียดการของบประมาณในเงื่อนไขดังกล่าว การจัดหาเครื่องบิน รับ-ส่ง บุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น

สำนักงาน กกต. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นคำใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลาวค์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2568 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เสนอร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต

กระทรวงการคลัง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

เสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เสนอร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เสนอร่างกฎหมายการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข และ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ….

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอการนำอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

Related Posts

Send this to a friend