POLITICS

ครม.อนุมัติเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงาน 1.50 บาท/กก.

ครม.อนุมัติเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงาน 1.50 บาท/กก. หลังไม่ได้ปรับราคามากว่า 8 ปี ช่วยผู้เลี้ยงโคนมที่มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (23 ส.ค. 65) ว่า ครม.อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากเดิม 19 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 20.50 บาทต่อกิโลกรัม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ หลังจากไม่ได้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนมที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าขนส่งน้ำนมดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดได้  และให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในด้านอื่นๆ และเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป

Related Posts

Send this to a friend