POLITICS

นายกฯ ร่วมประชุม ครม. ลุ้นเคาะมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ – ค่าไฟ – ก๊าซหุงต้ม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมประชุม ครม. ตามปกติ โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เรียกนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าหารือ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า

ขณะที่วาระการประชุมในวันนี้ มีรายงานว่า การทรวงการคลังขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายงานเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนินการตามมาตรการ สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจําเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้านกระทรวงพลังงาน จะเสนอมาตรการช่วยเหลือค่าก๊าชหุงต้มและค่าไฟฟ้า โดยขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยขยายเวลาต่ออีก 3 เดือน เริ่มราวกลางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

ส่วนแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันไดในอัตรา 15-75% โดยทั้ง 2 แนวทาง จะช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ. ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 80% คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 2,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือราว 8,000 ล้านบาทต่อ 4 เดือน

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมขอความเห็นชอบ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active” ส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอการชําระค่าบํารุงสมาชิกคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economic policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มี ความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ํานมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม

Related Posts

Send this to a friend