POLITICS

ก.อุตฯ เตรียมพักหนี้อุตสาหกรรมที่เสียหายจากน้ำท่วม พร้อมปล่อยสินเชื่อ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน ทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน เส้นทางคมนาคม พื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ว่า ตนได้สั่งการให้ดำเนินการภายใต้มาตรการ 3 ระยะ คือ ป้องกัน เยียวยา และฟื้นฟู พร้อมให้กระทรวงฯ ผนึกกำลังกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหาย ว่า หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย กระทรวงฯ จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย เพ่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยออกมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ พักชำระหนี้ และสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อฟื้นฟูกิจการ รวมถึงสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ การฟื้นฟู โดยจัดทำ Big Cleaning โรงงาน อาคาร บ้านเรือน ทางสาธารณะ และพื้นที่ชุมชน ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟู อุปกรณ์เครื่องจักร อาคาร สถานที่ของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่สภาวะปกติ และได้มาตรฐานโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend