POLITICS

เรียกร้องคมนาคม เยียวยาผู้ประกอบการและสมาชิกรถตู้ – รถมินิบัส

สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการและสมาชิกขับรถตู้ รถมินิบัส กว่า 30 คัน ยื่นหนังสือถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรียกร้อง 5 ข้อเยียวยาผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

1.ขอให้เยียวยาเรื่องพักหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและไฟแนนซ์

2.ขอขยายอายุรถจาก 10 ปี ออกไปเป็น 15 ปี และเยียวยาเรื่องการปรับค่าผิดสัญญาการเช่าซื้อ

3.ขอให้รัฐบาลช่วยจัดหางบประมาณเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพรถให้พร้อมใช้งาน

4.ติดตามเรื่องเงินเยียวยาที่กรมการขนส่งขอชดเชยรถสาธารณะเดือนละ 5,000 บาทต่อคัน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคัน ตั้งแต่โควิดรอบแรกปี 2563 ที่ยังไม่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการขนส่งกลาง

5.ปฏิรูประบบการขนส่งโดยสารสาธารณะ

Related Posts

Send this to a friend