POLITICS

ผ่านฉลุย! สภามีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 611:4 เสียง รณรงค์ได้เสรี ประชาชน 5 หมื่นคน เข้าชื่อขอ ครม.ทำประชามติได้

การประชุมรัฐสภาวันนี้ ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวาระที่ 2 รายมาตราและให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วยมติเสียง ข้างมาก 611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2

โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีทั้งสิ้น 67 มาตรา มีสาระสำคัญ อาทิ

 • ให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อ ยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาออกเสียงประชามติในเรื่องต่างๆได้ รวมทั้งให้อำนาจ
 • ประชาชน พรรคการเมือง และกลุ่มต่างๆในสังคมสามารถรณรงค์การออกเสียงประชามติได้อย่างเสรี
 • เพิ่มวิธีการออกเสียงประชามติ นอกจากการกาบัตร ในคูหาแล้ว ให้สามารถออกเสียงทางไปรษณีย์ หรือการออกเสียงโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือออกเสียงผ่านระบบออนไลน์ได้ในอนาคต
 • กรณีออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวันออกเสียงภายใน 120 วัน
 • ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10ปีและปรับถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี
 • ผู้ใดทำลายบัตรออกเสียงหรือจงใจทำ ให้เป็นบัตรเสีย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 20,000 บาท หากเจ้าพนักงานทำเองเสีย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับ 200,000 บาท ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 • ผู้ใดทำลายเครื่องลงคะแนน หรืออุปกรณ์ในการออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 หากเจ้าพนักงานทำเองเสีย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปี ปรับ 200,000บาท ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี-ผู้ใดกระทำการทุจริต อาทิ ใช้บัตรปลอมลงคะแนน นำบัตรออกจากสถานที่ออกเสียงแจ้งข้อมูลการออกเสียงต่อผู้อื่น หรือออกเสียงแทนผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 • ผู้ใดก่อความวุ่นวาย หรือกระทำการอันเป็นการรบกวนในการออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 • ผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เล่นการพนัน ซื้อหรือขายเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี
 • ห้ามขนคนไปออกเสียงประชามติ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่ไม่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งเหมือนในอดีต
 • กรณีกรรมการประจำหน่วยจงใจนับบัตร หรือรวมเอาคะแนนออกเสียงประชามติผิดไปจากความเป็นจริง ต้องระว่างโทษจำคุก 10 ปี ปรับถึง 200,000 บาท ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 • ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักรด้วย

Related Posts

Send this to a friend