POLITICS

4 หมื่นชื่อถึงสภาฯ เสนอเปลี่ยนเบี้ยสงเคราะห์คนชรา เป็นบำนาญถ้วนหน้า

4 หมื่นชื่อถึงสภาฯ เสนอเปลี่ยนเบี้ยสงเคราะห์คนชรา เป็นบำนาญถ้วนหน้า ผ่านร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุฯ

วันนี้ (21 ธ.ค. 66) เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … จากการเข้าชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 43,826 รายชื่อ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา

นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญถ้วนหน้า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน พร้อมแนะนำแหล่งงบประมาณในการจัดเก็บภาษีใหม่ เพื่อใช้จัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน การเสนอกฎหมายในเรื่องหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว แต่บำนาญถ้วนหน้าก็ยังไม่เกิดขึ้น จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คนในสังคมเห็นว่าการมีหลักประกันด้านรายได้เมื่อยามสูงวัยเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้นำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

เวลา 10:20 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ ซึ่งนายมุข กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร และดำเนินการตามขั้นตอน โดยพร้อมให้การสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุฯ เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้สูงวัยทุกคน แต่ต้องรอนายกรัฐมนตรีลงนามเพราะเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการเงิน

เวลา 10:45 น. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับยื่นหนังสือ ก่อนกล่าวว่า ขอขอบคุณเครือข่ายต่าง ๆ และพร้อมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

เวลา 11:00 น. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ รับยื่นหนังสือ ก่อนกล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบบำนาญแห่งชาติ โดยใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ โดยมี น.ส.วรรณวิภา ไม้สน เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อติดตามการวางระบบบำนาญพื้นฐานประชาชน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Related Posts

Send this to a friend