POLITICS

กองทัพเรือเผยรายชื่อทหารที่เสียชีวิต จากเหตุ ร.ล.สุโขทัยอับปาง 6 ราย

กองทัพเรือเผยรายชื่อทหารที่เสียชีวิต จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง 6 ราย ยังคงระดมค้นหาผู้สูญหาย

วันนี้ (21 ธ.ค. 65) เวลา 16.30 น.พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า สำหรับการปฏิบัติการในการค้นหาและช่วยเหลือ กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ในวันนี้ ทาง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรืออากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมในการค้นหา ซึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติการโดยคำนวนจากทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลมรวมทั้งบริเวณที่ตรวจพบและช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยล่าสุด นำมาพิจารณาพื้นที่ที่เป็นไปได้ว่ากำลังพลที่เหลือจะอยู่ตรงบริเวณดังกล่าว

โดยในวันนี้ ได้มุ่งเน้นเส้นทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในระยะ 40 ไมล์ทะเลจากจุดเรือจมโดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 11 พื้นที่ ปัจจุบันมีเรือในพื้นที่จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรีรับผิดชอบพื้นที่ 6 และ 7 เรือหลวงนราธิวาสรับผิดชอบพื้นที่ 9 เรือหลวงนเรศวร รับผิดชอบพื้นที่ 10 และ 11

นอกจากนั้นในวันนี้กองทัพเรือได้ส่ง เรือหลวงตากสิน เข้าพื้นที่ เพื่อเสริมกำลังในการค้นหา ในขณะที่ ศรชล. ได้จัดเรือตรวจการชายฝั่งเข้าร่วมในการค้นหา โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งพร้อมกับได้จัดกำลังเสริมประกอบด้วย UAV เพิ่มในการค้นหา

นอกจากนั้นในส่วนของ ศรชล. ได้มีการประสานไปยังสมาคมเรือสินค้าแจ้งให้เรือที่เดินทางในเส้นทางต่างๆ ช่วยตรวจสอบและให้การช่วยเหลือกำลังพลที่อาจพบในพื้นที่เดินเรือ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สรุปยอดกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ยังคงสูญหาย

รายชื่อกำลังพลที่สูญหาย รวมทั้งสิ้น 23 นาย

1.ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม
2.จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ
3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
4.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์
5.จ่าเอก ชูชัย เชิดชิด
6.จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
7.จ่าโท สหรัฐ อีสา
8.จ่าตรี นพณัฐ คำวงศ์
9.จ่าตรี สถาพร สมเนื้อ
10.จ่าตรี ศราวุธ นาดี
11.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย
12.จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท
13.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง
14.พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
15.พลทหาร อับดุลอาชีด มะแอ
16.พลทหาร สุทธิพงษ์ หงส์ทอง
17.พลทหาร จำลอง แสนแก
18.พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เชียว
19.พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
20.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี
21.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง
22.พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด
23.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ

รายชื่อกำลังพลที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 18 นาย

1.ว่าที่ เรือโท ธีระศักดิ์ รัฒยา
2พันจ่าเอก สามารถ เที่ยงพูลโภค
3.พันจ่าเอก ธวัชชัย เตระวัตร
4.พันจ่าเอก นัทธี นาคมณี
5.พันจ่าเอก ธันวา คันทรง
6.พันจ่าเอก สมศักดิ์ สิทธิทูล
7.จ่าเอก กิระศักดิ์ ชำนาญนอก
8.จ่าเอก พัฒนพงษ์ พลพิมาย
9.จ่าเอก อัษฎา เสกรัมย์
10จ่าเอก ชำนาญ ครุฑเครือ
11.จ่าเอก สนธยา แก้วโพธิ์
12.จ่าเอก พรชัย รอดเรียง
13.จ่าเอก สมคิด สากล
14.จ่าโท ภัทราวุธ มาลาม
15.พลทหาร ทะนงศักดิ์ เล็งสอน
16.พลทหาร องอาจ ประจงกลาง
17.พลทหาร วิชัย ฆะระบุตร
18.พลทหาร ชนัญญู แก่นศรียา

รายชื่อกำลังพลที่กลับบ้านแล้ว รวมทั้งสิ้น 58 นาย

1.นาวาโท พิชิตชัย เถื่อนนาดี
2.เรือเอก อัครพัชร์ คลังทรัพย์
3.เรือโท ภัทร์ณวัฒน์ พิริยะพงษ์พันธ์
4.เรือโท สายันต์ กิจเกียรติ์
5.เรือโท อภิมุข กลิ่นลำดวน
6.พันจ่าเอก เสริม ศรีสมอ
7.พันจ่าเอก ไพรวัลย์ เกตุรักษา
8.พันจ่าเอก พงศ์พิศนุ เขตตินนท์
9.พันจ่าเอก วรรธนดล จันทร์หอม
10.พันจ่าเอก วิโรจน์ จิตต์มั่นคง
11.พันจ่าเอก สรายุทธ วรรธนะอมร
12.พันจ่าเอก สุวิทย์ สำโรงลุน
13.พันจ่าเอก อนุชา ศรีบุญราช
14.พันจ่าตรี บุญญรัตน์ สีลานันท์
15.พันจ่าตรี พงษ์นเรศ ทองพา
16.จ่าเอก จิระศักดิ์ ลอยวิเวก
17.จ่าเอก ฐาปกรณ์ วันดี
18.จ่าเอก ณัฐรินทร์ คำลือชา
19.จ่าเอก นิธิกร บุตรวัน
20.จ่าเอก พิชญุญธ์ พรมกล่ำ
21.จ่าเอก มนตรี วันทะสีมา
22.จ่าเอก วิทยา องศาวัฒน์
23.จ่าเอก สิทธิกร พันธ์ประสิทธิเวช
24.จ่าเอก สุทธิพงษ์ ก่ำมา
25.จ่าเอก สุพรรณ์ งามตา
26.จ่าเอก ทิวา แสงสี
27.จ่าเอก สุวัฒน์ พิภพ
28.จ่าเอก ชัชวาลย์ สุภาภรณ์
29.จ่าโท ธฤตวัน การะศรี
30.จ่าโท ภาณุพงษ์ บุญแก้ว
31.จ่าโท วรเศรษฐ์ ใบปัว
32.จ่าโท อภิธา อินอนันต์
33.จ่าโท รัชชานนท์ จันทรขจร
34.จ่าตรี พชร บุญโญปกรณ์
35.จ่าตรี พิตรพิบูล ทรงเดช
36.จ่าตรี ภัครพล กรดจำนง
37.จ่าตรี สรวิศิษฏ์ เพชรนอก
38.จ่าตรี สรวิชญ์ หวังเสียวกลาง
39.พลทหาร กมล โชคสวัสดิ์
40.พลทหาร คมกฤช ขจรศิริ
41.พลทหาร ฉัตรมงคล เรืองวังทอง
42.พลทหาร นคเรศ ภูโปร่ง
43.พลทหาร พีรพล สมพงษ์
44.พลทหาร ศุภมัย หลาบสุภา
45.พลทหาร สมภพ ภารเจิม
46.พลทหาร สุรพล ระกังขา
47.พลทหาร อภิสิทธิ์ ทองชัย
48.พลทหาร ภาณุเดช อินทร์ฉาย
49พลทหาร เมธา โพธิ์สำนัก
50.พลทหาร ธันวา ศรีมงคล
51.พลทหาร จักรกฤษ นาทอง
52.พลทหาร อาทิตย์ วิไลวาส
53.พลทหาร ณัฐวัฒน์ ฤกษ์ดี
54.พลทหาร อมตะ อุณหพันธ์
55.พลทหาร ศราวุธ อนุรักษา
56.พลทหาร คีตณัฎธุ์ นิมมานสมัย
57.พลทหาร ธีรวัฒน์ บุญไสย์
58.พลทหาร บุคขอรีย์ หมัดมี

ผู้เสียชีวิตทั้ง 6 นาย จากผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ ประกอบด้วย

1.เรือโท สามารถ แก้วผลึก
2.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
3.พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
5.จ่าเอก จักรพงค์ พูนผล
6.พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ

โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 6 นายได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 กองทัพเรือจะนำกำลังพลที่เสียชีวิตและพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วจำนวน 6 รายเดินทางกลับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ จากกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกำหนดเดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภา ในช่วงบ่าย ซึ่ง พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นประธานในพิธีรับกำลังพลที่เสียชีวิต โดยพิธีจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างสมเกียรติ

สำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิต 6 รายนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยตั้งบำเพ็ญกุศล ฯ กิจการฌาปนสถานกองทัพเรือ สัตหีบ

Related Posts

Send this to a friend