POLITICS

‘ชาดา’ วางกรอบ 3 เดือน ปราบผู้มีอิทธิพลกลุ่มสีแดง คิกออฟ 1 ธ.ค.นี้

‘ชาดา’ วางกรอบ 3 เดือน ปราบผู้มีอิทธิพล กลุ่มสีแดง คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ธันวาคม นี้ เน้นฐานความผิด ยาเสพติดและหนี้นอกระบบก่อนอันดับแรก ส่วนกลุ่มเฝ้าระวัง สีเหลือง สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

วันนี้ (21 พ.ย. 66) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ซึ่งกำหนดแผนปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพล (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นี้ โดยให้ชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัด และระดับอำเภอ บูรณาการกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยได้มอบแนวทางการดำเนินการของจังหวัด เพื่อจัดการกับบัญชีรายชื่อบุคคลต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพลตามข้อมูลของจังหวัดและข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1.กรณีบุคคลต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล (สีแดง) ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้มีอิทธิพลและบริวารเครือข่ายอย่างจริงจัง อันจะเป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อีกต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ ให้หมดสิ้นไปภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติการ (Kick off) และให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

2.กรณีบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง (สีเหลือง) ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ ให้หมดสิ้นไปภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติการ (Kick off) และให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุก 2 เดือน

3.มาตรการในการค้นหาข่าว ให้ใช้กลไกในระดับพื้นที่ทุกส่วนในภูมิภาค ตั้งแต่ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

4.เป้าหมายการดำเนินการ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และหนี้นอกระบบก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงดำเนินการกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในฐานความผิดอื่นในลำดับถัดมา

Related Posts

Send this to a friend