POLITICS

‘ชวน’ กระชับความสัมพันธ์สภาจีน ในโอกาสครบร้อยปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายลี่จ้านซู ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสครบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะหารือกับประธานรัฐสภา และกล่าวชื่นชมที่ประธานรัฐสภาเป็นผู้มีความอาวุโส และมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก พร้อมกล่าวว่า ปี 2564 ครบ 46 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างแน่นแฟ้นภายใต้การนำของผู้นำประเทศทั้งสอง เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะปัญหาโรคโควิด-19 ได้อย่างแน่นอนสำหรับเรื่องของการค้าระหว่างกันนั้นมีการขยายตัวมากถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2563 

ในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ช่วงแรกของการก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 50 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกมากถึง 90 ล้านคน ซึ่งนำพาประชาชนจีนกว่า 1,400 ล้านคน ไปสู่ความมั่งคั่ง ประเทศมีเอกภาพและเข้มแข็งโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ให้ความสำคัญกับประชาชนสูงสุด และขจัดปัญหาความยากจนให้หมดสิ้น 

2. ยืนหยัดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศ 

3. รับฟังนโยบายของผู้นำพรรค

4. ปรับปรุงแก้ไขตนเอง กล้าที่จะลงโทษผู้กระทำความผิด และ 

5. เน้นการพัฒนาเพื่อมวลมนุษยชาติ ทุกประเทศต้องเสมอภาค และคัดค้านการวางอำนาจบาตรใหญ่นอกจากนี้ ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน ประกอบด้วย 

1. การสนับสนุนซึ่งกันและกันและหวังว่าไทยจะสนับสนุนจีนในนโยบายจีนเดียว 

2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา 

3. ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 

4. ร่วมมือกับไทยในโครงการสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) โครงการรถไฟความเร็วสูงนโยบาย Thailand 4.0 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ RCEP 

5. ผลักดันให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา เทคโนโลยี และวัฒนธรรม และ 

6. ส่งเสริมความร่วมมือระดับพหุภาคี อาทิ ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (APEC)

ด้านประธานรัฐสภาไทย กล่าวชื่นชมประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และกล่าวขอบคุณที่จีนบริจาควัคซีน หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยเหลือไทยในยามวิกฤต พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสครบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่สามารถขจัดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า และจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และไทยต้องศึกษาความสำเร็จจากจีน อีกทั้งได้เน้นย้ำว่า ไทยยืนหยัดนโยบายจีนเดียวตลอดมาและจะร่วมมือกันในโครงการ RCEP ต่อไป 

พร้อมกล่าวชื่นชมนโยบายการต่อต้านการทุจริตดังจะเห็นได้จากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสครบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบ้านเมืองสุจริตของรัฐสภาไทย เนื่องจากปัญหาการทุจริต เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนโอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ขอให้ฝ่ายจีนพิจารณาผลักดัน 2 เรื่องคือ 

1. ให้นักศึกษาไทยได้กลับไปศึกษาต่อที่จีน หากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายแล้ว และ 

2. อนุญาตให้สายการบินไทยกลับไปทำการบินเชิงพาณิชย์ในจีนได้อีกครั้ง ตามหลักต่างตอบแทนสำหรับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภานั้น กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – จีน ได้ดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการหารืออย่างสม่ำเสมอตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสพบปะกับผู้นำจีนทุกท่าน เมื่อโอกาสเอื้ออำนวยต่อไป

Related Posts

Send this to a friend