POLITICS

พาณิชย์-เกษตร ขยายเวลาลดราคา “เคมีเกษตร” เฟส 3 รับฤดูการเพาะปลูก ถึงวันที่ 31 ส.ค. 65

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ดำเนินโครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร เฟส 3 โดยจะลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 65

“การลดราคายาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชให้กับเกษตรกร ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 เฟส ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 64 จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พ.ค. 65 แต่เพื่อบรรเทาภาระให้แก่เกษตรกร กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่ออายุโครงการออกไปเป็นเฟส 3 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูก ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

ทั้งนี้ ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญของเกษตรกร ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย–ยูเครน และราคาพลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการปรับลดราคา จะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ส่วนหนึ่ง โดยเกษตรกรที่สนใจ สามารถสั่งซื้อเคมีเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก จากนั้นสถาบันเกษตรกรจะรวบรวมความต้องการแจ้งต่อสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าและขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

Related Posts

Send this to a friend