POLITICS

“ประธานชวน” เชื่อ อภิปรายงบฯ 65 จบตามกรอบเวลา

ไม่ยกระดับดูแลความปลอดภัย หากม็อบนัดชุมนุมรัฐสภาพรุ่งนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า วันแรกพิจารณาถึงมาตรา 8 งบประมาณกระทรวงกลาโหม โดยกรอบการพิจารณาเหลืออีก 2 วันถึงวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 42 มาตรา เชื่อว่า จะสามารถแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ และสมาชิกก็ให้ความร่วมมืออภิปรายตามเวลาที่จัดสรร โดยขอสมาชิกอย่าอภิปรายแบบการพิจารณาในวาระที่ 1 อย่างไรก็ตาม การอภิปรายงบของกระทรวงกลาโหมและงบกลาง ก็พิจารณาได้รวดเร็ว และในวันนี้ (19 ส.ค.) จะพิจารณาต่อในมาตรา 9 งบประมาณของกระทรวงการคลัง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอีกว่า เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) ตั้งใจจะพิจารณาให้ดึกกว่านี้ แต่สมาชิกห่วงการเดินทางของคณะทำงานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว แต่ย้ำว่า มีหนังสือรับรองให้อยู่แล้ว ทั้งนี้ หากวันที่ 20 สิงหาคมมีการชุมนุมที่รัฐสภา ได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นปกติไว้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องยกระดับ ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ชุมนุมที่เดินทางมาที่รัฐสภาก็ไม่มีปัญหามากอยู่แล้ว โดยหากจะเดินทางมายื่นหนังสือ ก็ดำเนินการได้ตามขั้นตอน และที่สำคัญ การชุมนุมจะต้องปราศจากอาวุธ

Related Posts

Send this to a friend