POLITICS

ชัชชาติ เสนอนโยบาย “สวน 15 นาที“ กระจายทั่ว กทม.

ด้วยระยะเดินเท้า 15 นาที ร่วมมือรัฐเอกชน หวังสร้างสิ่งแวดล้อมดีเพื่อทุกคน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นัดหมายเพื่อนนักวิ่งออกกำลังกายยามเช้าที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน สะพานเขียว และสวนเบญจกิติ เขตคลองเตย สำรวจพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน ซึ่งได้รับความนิยม แต่พบว่า กทม. มีปัญหาการไม่กระจายตัวของสวนและพื้นที่สาธารณะ และการเข้าถึงที่ยากลำบาก จึงเสนอนโยบาย “สวน 15 นาที“ เพื่อกระจายสวนและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ ด้วยการเดินภายใน 15 นาที หรือประมาณ 800 เมตร โดยการพัฒนาพื้นที่เดิมควบคู่การเพิ่มพื้นที่ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป้าหมายสร้างสิ่งแวดล้อมดีสำหรับทุกคน

ชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม. มีพื้นที่ลานกีฬาทั้งสิ้น 1,034 แห่ง เป็นพื้นที่เดิมที่กระจายเข้าถึงแหล่งชุมชน สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวคุณภาพและมีมาตรฐานได้ ส่วนการเพิ่มพื้นที่ใหม่สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ อาทิ พัฒนาสวนขนาดเล็กในพื้นที่ราชการและเอกชน แปลงที่ดินว่าง พื้นที่รอการพัฒนา พื้นที่รกร้าง พื้นที่จุดบอดบริเวณโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ระยะถอยร่น พื้นที่ว่างหน้าอาคารขนาดใหญ่ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนา

นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดพื้นที่นอกอาคารของสถานที่ราชการให้ประชาชนเข้าใช้ได้บางเวลา ตลอดจนใช้กลไกทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจูงใจให้เอกชนมอบที่ดินให้ กทม. พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่องดเว้นการเสียภาษี หรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบนที่ดินเอกชน ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีจากการสร้างสาธารณประโยชน์ การหาภาคีในการร่วมพัฒนาพื้นที่ หรือการกำหนดข้อตกลง เช่น กทม. ช่วยดูแลต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ หรือภาครัฐให้บริการสาธารณูปโภค เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเพื่อทุกคน และเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend