POLITICS

‘ชลน่าน’ รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้าน เตรียมร่วมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พร้อมร่วมกับภาค ปชช. แก้ รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. โหวตนายกฯ พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารของรัฐบาล เหตุสินค้าราคาแพง

วันนี้ (19 ม.ค. 65) เวลา 09:05 น. ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา B1 – 2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยภารกิจของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้นถือเป็นบทบาทหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่จะร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเป็นเช่นนี้ รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ภารกิจแรกที่จะต้องดำเนินการในสมัยประชุมนี้คือการตรวจสอบการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในขณะนี้คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่มีความทุกข์ยากมากในเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง ทำให้การดำรงชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก ดังนั้น จึงต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลนำไปแก้ไขปัญหา

“โดยจะมีการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ในสมัยประชุมนี้ และพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีการประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาสาระ การสอบถามข้อเท็จจริง หรือปัญหาที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาล ซึ่งพรรคฝ่ายค้านจะทำงานร่วมกันและเสนอญัตติเป็นญัตติเดียว โดยจะยื่นในวันที่ 21 ม.ค. 65 หรืออย่างช้าคือไม่เกินวันที่ 24 ม.ค. 65 และคาดว่าจะมีการอภิปรายในช่วงกลางเดือน ก.พ. 65”

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นมีมาก ในวันพรุ่งนี้ (20 ม.ค. 65) ทางพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย จะใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องของโรคระบาดในสุกร และผลกระทบที่เกิดจากสินค้ามีราคาแพง รวมทั้งจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณาว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุใดและจะแก้ไขอย่างไร

นอกจากนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ในสมัยประชุมนี้ รวมทั้งพระราชกำหนดอีก 2 ฉบับ ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ไปแล้วและจะนำเข้ามาขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา คือ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งเป็นฉบับที่ 7 แล้ว และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญมาก โดยที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเสียเกียรติภูมิไปกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับนานาชาติ ได้ออกประมวลข้อกำหนดเพื่อให้เป็นธรรมนูญสำหรับประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกในองค์กรนี้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ดังนั้น เมื่อ WADA มีการออกกฎหรือเปลี่ยนแปลงกติกา ประเทศภาคีสมาชิกก็จะต้องออกกฎหมายภายในประเทศให้มีผลบังคับใช้ตามกฎนั้น แต่ประเทศไทยปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้มาก เพราะตั้งแต่ ม.ค. 64 ถึง ต.ค. 64 ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ทาง WADA จึงสั่งห้ามประเทศไทยในทางกีฬา 3 เรื่อง คือ ห้ามจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ห้ามใช้ธงสัญลักษณ์ที่เป็นธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และห้ามเป็นกรรมการในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยทางสภาผู้แทนราษฎรได้เคยมีการตั้งกระทู้ถามในเรื่องนี้ และรัฐบาลได้มีการออกพระราชกำหนด ดังนั้น จึงจะได้พิจารณาว่าพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นชอบด้วยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นที่แก้ไขเป็นไปตามที่ WADA เสนอมาหรือไม่

“สำหรับในสมัยประชุมหน้านั้นมีเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกับภาคประชาชนในการยื่นแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ว่าด้วยอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี และการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 151” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว

Related Posts

Send this to a friend