POLITICS

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง ‘อนุชา บูรพชัยศรี’ นั่งควบตำแหน่ง ‘โฆษกรัฐบาล’

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง ‘อนุชา บูรพชัยศรี’ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นั่งควบตำแหน่ง ‘โฆษกรัฐบาล’ อีกหน้าที่หนึ่ง

วันนี้ (18 ส.ค. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204 /2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการการเมืองปฏิบัติหน้าที่ อีกหน้าที่หนึ่ง โดยหนังสือแต่งตั้งมีใจความว่า

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 197 /2562 เรื่อง หน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Related Posts

Send this to a friend