POLITICS

พล.อ.ประวิตรหนุนส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ประวิตรหนุนส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดึง ปชช.มีส่วนร่วมบริหารโครงการพลังงานไฟฟ้าฯ จากพืชพลังงาน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการบริหารโครงการพลังงานไฟฟ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (18 ก.ค. 65) ว่า คณะกรรมการอำนวยการบริหารโครงการพลังงานไฟฟ้า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เห็นชอบหลักการแนวทางการดำเนินการทั้งระบบ ในการติดตามแผนการบริหารพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่ง เป็นโครงการริเริ่ม ที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อประชาชน ที่จะส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงในระยะต่อไป

นอกจากนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญ ต่อการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ อย่างเต็มที่ ให้เกิดประโยชน์และความสุขสูงสุด อาทิ การปลูกพืชพลังงาน พืชอาหารสัตว์ และการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่สำคัญมีการจัดตั้งกองทุนโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริม กิจการทางศาสนา การศึกษา และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยให้กระทรวงพลังงานพิจารณาข้อเสนอ การใช้พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 100% และกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้า ตามมติ กพช. ครั้งที่ 2/2562 เพื่อจูงใจเอกชน ร่วมพัฒนาพื้นที่

นอกจากนี้ มีข้อเสนอให้ ศอ.บต. เสนอความเห็นต่อการพิจารณาภาคเอกชน พร้อมทั้ง จัดโควต้าพลังงาน ประมาณ 106.9 เมกะวัตต์ เข้าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ปี 2568 และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติฯ เพื่อเชื่อมโยงมิติความมั่นคง และการพัฒนาที่สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างแท้จริง

Related Posts

Send this to a friend