POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ หารือทวิภาคี รมว.คมนาคม มาเลเซีย พัฒนาความสัมพันธ์ด้านขนส่งไทย-มาเลเซีย

 วันนี้ (17 พ.ค. 65) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเลเซีย ดาตุ๊ก เสรี เอีย ดร. วี กา ซีออง และคณะผู้แทนมาเลเซีย ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการแซนด์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการขนส่งระหว่างไทยและมาเลเซีย

อีกทั้งร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการขนส่งในฐานะประเทศเพื่อนบ้านให้มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินนโนบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การพบหารือครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีอื่น ๆ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นด้านการขนส่งที่สำคัญ อาทิ การเร่งผลักดันการส่งเสริมให้มีการเดินทางระหว่างกันของประชาชนทั้งสองประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งภายหลังการเปิดประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอดจนเน้นย้ำความสำคัญของการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้น โดยฝ่ายมาเลเซียกล่าวชื่นชมการดำเนินการของไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข คมนาคมและการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดจนความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงและความกินดีอยู่ดียิ่งขึ้นของประชาชนของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดน และการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย อาทิ การสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิต กายูฮิตัมของมาเลเซีย การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งใหม่ 2 แห่ง โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย โครงการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงของมาเลเซียจากกัวลาลัมเปอร์กับกรุงเทพมหานคร พัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกัน การเปิดด่านตามแนวชายแดนเพื่อฟื้นฟูผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ความร่วมมือ
ของทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) หรือ IMT-GT  การพัฒนาความร่วมมือด้านด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางถนนระหว่างสองประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของทั้งสองประเทศได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไทยและมาเลเซียสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น และจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย และกระชับความร่วมมือในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมทั้งสองประเทศแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการคมนาคมของทั้งสองประเทศต่อไป

Related Posts

Send this to a friend