POLITICS

พรรคเล็กนอกสภาแนะใช้สูตร ส.ส.พึงมี หาร 500

พรรคเล็กนอกสภาแนะใช้สูตร ส.ส.พึงมี หาร 500 หวังมีผู้แทนจากประชาชนทุกกลุ่ม ชี้ มติ กมธ.ให้หาร 100 ขัดเจตนารมณ์ รธน.

วันนี้ (16 มิ.ย. 65) ที่อาคารรัฐสภา กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ นำโดย นายสาธุ อนุโมทามิ รักษาการหัวหน้าพรรคราชสีห์ไทยดี ยื่นหนังสือต่อ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เสนอใช้สูตรคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ ด้วยการใช้ 500 หาร

สืบเนื่องจากการที่รัฐสภาได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 83 และมาตรา 91 ทำให้มีจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนจากการใช้บัตรลงคะแนนจาก 1 ใบ เป็น บัตรลงคะแนน 2 ใบ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 และทางรัฐสภาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขึ้นมาพิจารณา มีมติ 32 ต่อ 11 และงดออกเสียง 2 ให้ใช้สูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยการนำคะแนนเฉพาะบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศที่ทุกพรรคการเมืองได้ แล้วคำนวณด้วยการใช้ 100 มาหารเฉลี่ยผลคะแนน ซึ่ง กมธ. เสียงข้างน้อยที่มีความเห็นต่าง ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ที่เป็น กมธ. ได้มีการสงวนคำแปรญัตติไว้ ให้ใช้การคำนวณ ด้วยการใช้ 500 มาหารค่าเฉลี่ย เพื่อพิจารณาต่อในวาระ 2 และวาระ 3 ของที่ประชุมรัฐสภา

นายสาธุ กล่าวว่า กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ซึ่งมีจำนวน 18 พรรคการเมือง เห็นว่าการแก้ไขของคณะ กมธ. ไม่สอดคล้องขัดต่อหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงได้มีมติให้เสนอแนวทางและความคิดเห็นต่อรัฐสภา รัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้พิจารณาโดยใช้สูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้การหารด้วย 500 มาหารเฉลี่ยผลคะแนน ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับ มาตรา 93 และมาตรา 94 ในเรื่อง ส.ส.พึงมี

“การจัดสรรปันส่วนผสมจึงจะลงตัวได้ เพราะจะทำให้ประชาชนที่ลงคะแนนเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ค่าเฉลี่ยตัวแทนของประชาชนในทุกกลุ่มในสังคมอย่างเหมาะสม เข้ามาเป็นปากเสียงแทนประชาชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง จึงไม่ควรที่จะมีความแตกต่างในเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียมกัน อันจะทำให้ขัดต่อหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าประชาชนทุกกลุ่มในสังคมมีโอกาสที่จะได้ตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่แทนในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป” นายสาธุ กล่าว

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร หากประธานสภาผู้แทนราษฎรมีดำริอย่างไร จะแจ้งให้กลุ่มสามัคคีสร้างชาติทราบต่อไป

ขณะเดียวกัน พบว่าที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ มี นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และนายปรีดา บุญเพลิง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ร่วมต้อนรับกลุ่มสามัคคีสร้างชาติด้วย

Related Posts

Send this to a friend