POLITICS

มติ กบง. ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม 3 เดือนรวด พร้อมขยายเวลาช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ที่อัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะทยอยปรับขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม หรือใช้โมเดลเดียวกับที่ปรับขึ้นเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ส่งผลให้เดือนกรกฎาคม 2565 ราคา LPG ถัง 15 กิโลกรัม จะอยู่ที่ 378 บาท , เดือนสิงหาคม อยู่ที่ 393 บาท และเดือนกันยายนอยู่ที่ 408 บาท

ปลัดกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนจริงของราคา LPG อยู่ที่ 460 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ทำให้ต้องพึ่งพาเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่การปรับขึ้นรอบนี้ จะช่วยให้เงินติดลบลดลงเดือนละ 200 ล้านบาท จากปัจจุบันบัญชี LPG ติดลบถึง 36,515 ล้านบาท

“ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีแนวโน้มราคาสูงและอาจต้องปล่อยให้ราคาก๊าซหุงต้มสะท้อนความเป็นจริง โดยต้องเลือกช่วยเฉพาะกลุ่ม ยอมรับว่าหลังจากนี้อีก 3 เดือน ยังไม่เห็นปัจจัยบวก” ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

ที่ประชุม กบง.ยังมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ประสาน ปตท. ขอความร่วมมือขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ปตท. ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยมอบหมายให้ ธพ. จัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 55 บาทต่อคน ต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 4,000,000 ราย รวมเงินงบประมาณ 220,000,000 บาท

ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

Related Posts

Send this to a friend