POLITICS

19 เครือข่ายภาคประชาชน ค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน

19 เครือข่ายภาคประชาชน ค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน ชี้ เป็นร่างกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องการรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่ม

วันนี้ (15 ธ.ค. 64) เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน ที่มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้เสนอ

ตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน19 กลุ่ม ได้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทละความสำคัญของการรวมกลุ่มเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ที่กลไกราชการไม่เคยสามารถแกไขได้ เช่น เครือข่ายคนพิการที่มีกว่า 800 องค์กร , เครือข่ายผู้หญิง , เครือข่ายสลัมสี่ภาค , เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ , องค์กรด้านเด็ก , เครือข่ายผู้บริโภค และองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ

หลังจากร่วมเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ภาคประชาชน 19 องค์กร ได้มีแถลงการณ์แสดงความผิดหวังต่อการดำเนินการของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า เป็นการดำเนินการที่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องการรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ก่อนจะร่วมกันประกาศข้อเรียกร้อง ไม่ยอมรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ ฉบับนี้ และยืนยันที่จะเคลื่อนไหวให้ถึงที่สุด เพื่อให้เกิดการยกเลิกร่างกฎหมายในทุกขั้นตอน

ผู้แทนการประกาศแถลงการณ์ ย้ำถึง 5 เหตุผลสำคัญในการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ว่า เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ ควบคุมและกีดกันการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน ในการกำหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะ ขัดกับหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมาจากการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำกฎหมาย คือ ก่อนการตรากฎหมายต้องรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน

จากนี้ เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน จะนัดหมายเพื่อไปยื่นแถลงการณ์ต่อประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ณ อาคารรัฐสภา

Related Posts

Send this to a friend