POLITICS

‘นิพนธ์’ เร่งผลักดัน 3 วาระสำคัญ ศอ.บต. สร้างคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ ปชช.

‘นิพนธ์’ เร่งผลักดัน 3 วาระสำคัญ ศอ.บต. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเสริมสร้างมั่นคง 4 จังหวัดชายแดนใต้ – เสริมโภชนาการเด็กชายแดนใต้ – พัฒนากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อฯ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ปชช.ในพื้นที่ ในเวทีประชุมยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้(กพต.)

วันนี้ (15 ก.ค. 64) ที่กระทรวงมหาดไทย  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญตามมติ กพต.ที่ผ่านมา อาทิ การช่วยเหลือแรงงานไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดย ศอ.บต.ร่วมกับกระทรวงแรงงานได้จัดอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะแนะแนวอาชีพ และช่วยเหลือให้มีงานทำแล้วมากกว่า 8,000 คน จากเป้าหมาย 10,000 คน 

พร้อมกับรับทราบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา  ซึ่งมีความก้าวหน้าที่น่าพอใจ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยดี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565-2570 พื้นที จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ปี 2565-2568 และสนับสนุนการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ควบคู่กับภาษาอื่นๆ โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขนำไปดำเนินการ

ทั้งนี้ นอกจากการเร่งรัดโครงการเดินสำรวจที่ดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กฯในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ นายนิพนธ์ รมช.มท.ได้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและติดตามแล้วนั้น ยังได้มีการเสนอในที่ประชุมเพื่อให้การสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในโครงการพัฒนาโคพันธุ์เนื้ออย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยเป็นแผนการดำเนินงานโครงการการจัดทำฟาร์มโคแม่พันธุ์ต้นแบบ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด อีกด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ ศอ.บต. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยึดเป็นแนวทางสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และนำมาซึ่งสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยย้ำให้ ศอ.บต. ต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 ในขณะนี้อย่างเร่งด่วน

Related Posts

Send this to a friend