POLITICS

ครม.ปรับหลักเกณฑ์วีซ่าชั่วคราวสำหรับคนต่างด้าวให้มีประกันโควิด วงเงินไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa หรือ O-A ระยะ 1 ปี ตามมติครม.เมื่อวันที่ 2 เมษายน2562 ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมกำหนดให้ต้องซื้อประกันสุขภาพของไทยที่มีวงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Longstay.tgia.org ซึ่งมีปัญหาในการดำเนินการจึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์กันใหม่

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่กำหนดดังนี้ 

1.การขอตรวจลงตราฯครั้งที่ 1 ให้มีประกันสุขภาพ  หรือสวัสดิการภาครัฐที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่น้อยกว่า100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3 ล้านบาท

2.การขอตรวจลงตราเพื่อการขออยู่ต่อ อนุญาตให้ซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศ หรือมีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศได้ โดย ให้มีหน่วยงานภาครัฐรับรองแบบฟอร์มกลางการทำประกันสุขภาพที่มาแสดงได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หรือ ประสานกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ขอการตรวจลงตราฯ ให้รับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง 

3.กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีเอกสารแสดงเพิ่มเติมได้แก่ หนังสือปฏิเสธการซื้อประกันสุขภาพ และหลักทรัพย์ เงินฝาก ประกันสุขภาพอื่นๆ รวมวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ครม.ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ปรับปรุงแนวปฏิบัติการตรวจลงตราฯประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa หรือ O-A ระยะ 1 ปี รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึง

สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยให้คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa หรือ O-A ต้องซื้อประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 พบว่า เกิดปัญหาในการดำเนินการของผู้ขอรับการตรวจลงตราในการซื้อประกันสุขภาพดังนี้ 

1.ชาวต่างชาติอายุเกิน 70 ปี ไม่สามารถซื้อประกันในไทยได้ ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการขออยู่ต่อ

2.แบบฟอร์มการรับรองการซื้อประกันในต่างประเทศ ไม่สอดคล้องกับระบบธุรกิจประกันภัย หรือสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่างๆ

3.ผู้ที่ยื่นต่ออายุวีซ่าครั้งที่ 2 ประสงค์จะขอใช้ประกันสุขภาพจากต่างประเทศ

Related Posts

Send this to a friend