POLITICS

จ.ยะลา ปล่อยขบวนรถขนส่งอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้ง อบจ.เตรียมความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้ง

วันนี้ (14 ธ.ค. 63)  เวลา 09.00 น. ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทำการปล่อยขบวนรถขนวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้กับอำเภอต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้ง

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสิ่งสำคัญคือ การรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดยะลาได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้มากที่สุด เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนห่างหายจากการเลือกตั้งท้องถิ่นไปเป็นระยะเวลานาน

ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นของการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการเลือกตั้งก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและหลังจากนี้การเลือกตั้งในครั้งนี้ ก็คงต่อด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง เช่นหลักฐาน แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่างๆ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้กับอำเภอต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากอุปกรณ์มีความพร้อม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหา ข้อขัดข้องในการเลือกตั้ง และวันนี้ถือเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

Related Posts

Send this to a friend