POLITICS

นายกฯ ฝากหน่วยงานให้ประชาชนเข้าถึงบริการ free wi-fi หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงาน รองรับการพัฒนาประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผ่านระบบ Video Conference) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมงาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ทุกคนและทุกหน่วยงานต้องเตรียมรองรับสถานการณ์และปรับตัวในรูปแบบ New Normal เพี่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยทั้งการดูแลสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยกำหนดแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยังเน้นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ทั้งในส่วนสถานบันการศึกษาต่างๆ และการทำงานร่วมกับภาคเอกชนโดยเฉพาะการดึงกลุ่ม Start up คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมทำงานด้วย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในอนาคตตามเป้าหมายที่กำหนด

นายกรัฐมนตรี ยังติดตามโครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยขอให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกันดำเนินการ ช่วยกันรับผิดชอบดูแล พร้อมย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน ควรช่วยให้ประชาชนเข้าถึง free wi-fi และบริการออนไลน์ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์รวมถึงโครงการให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการดูแลการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายด้วยโดยเฉพาะบ่อนพนันออนไลน์ ที่ผ่านมามีการดำเนินการจับกุมได้ แต่ก็มีกระทำผิดซ้ำ โดยจะเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดด้วย

พร้อมเห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สิน อุปกรณ์และโครงข่ายฯ รวมถึงระบบควบคุมส่วนกลางภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย NT จะต้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในราคาถูก รวมทั้งบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ กระทรวงดีอีเอส โดย NT จะร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้าได้มีการวางโครงข่ายเน็ตประชารัฐครอบคลุมไว้แล้ว พร้อมมอบนโยบายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าว

Related Posts

Send this to a friend