POLITICS

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

วันนี้ (13 ม.ค. 66) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ และความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

สำหรับโครงการพพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ประกอบด้วย โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม , การก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

การลงพื้นที่วันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในการใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำในทุกด้าน ทั้งการพัฒนา การฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด

ส่วนโครงการประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน และการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง ที่ยังคงประสบปัญหาด้านน้ำในหลายด้าน ทั้งน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ชุมชน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้น น้ำเค็มรุกล้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง รวมถึงปัญหาที่สำคัญ คือ น้ำเน่าเสีย

รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ สทนช.ประสานและบูรณาการขับเคลื่อนแผนหลักการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว ทั้งความต้องการใช้น้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำและการป้องกันอุทกภัย และให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน ให้แล้วเสร็จในปี 66 พร้อมทั้งวางแผนดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในมิติต่างๆ ให้มีความยั่งยืนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend