POLITICS

คกก. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินฯ

พร้อมสั่งยกเลิกระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินให้สูงสุด ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือบูรณาการกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งให้เกิดการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเรื่องของการแก้ไขหรือปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงได้เน้นย้ำในเรื่องการเสริมสร้างพื้นที่ทำกินให้แก่ประชาชน เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สานต่อมาจากการริเริ่มของรัฐบาลที่ได้มีกระบวนการผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ที่รัฐบาลผลักดัน ให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวต่อประเทศที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้วย

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบใน 5 เรื่อง คือ
1) (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ต่อไป
2) ผลการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (OneMap) ของกลุ่มจังหวัดที่ 2 จํานวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้นกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะ เสม็ด) ลพบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสระบุรี โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมธนารักษ์ เร่งดำเนินการตามแนวทางต่อไป
3) จําแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครพนม “ป่าดงเซกา (หมายเลข 74) เนื้อที่ประมาณ 1,648 ไร่ ให้กรมธนารักษ์ไปดําเนินการและให้กรมพัฒนาที่ดินนําเรื่องเสนอ ครม. ต่อไป
4) ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
5) แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในประเด็นการเพิ่มเติมองค์ประกอบเพื่อให้การดําเนินงานของ คทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบการทบทวนมติ ครม. รวม 5 มติ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ คทช. ตามนัยมาตรา 10 (1) และ (4) แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินเสนอ และให้นำเสนอ ครม.ต่อไป อีกทั้ง มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินพิจารณาเรื่อง การขอให้ทบทวนการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ และการจำแนกที่ดินจังหวัด (ขอเปลี่ยนแปลงมติ ครม. เดิมเฉพาะแห่ง) ก่อนเสนอ คทช. ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend