POLITICS

รมว.เกษตรฯ สั่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด เร่งฟื้นฟูและเยียวยา จ่ายสูงสุดไร่ละกว่าหมื่นบาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ว่า ขณะนี้มีบางพื้นที่ระดับน้ำลดลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์

โดยได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ติดตามและประเมินระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่กำหนดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ส่วนกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ยื่นขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ ก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 15 วัน และขอให้บูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อเร่งรัดดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร็ว

เบื้องต้น ให้กรมปศุสัตว์ตั้งวอร์รูม ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัด พร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่น้ำลด พร้อมจัดส่งสัตวแพทย์และสัตวบาลเข้าดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ที่มีอาการป่วย พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้กรมปศุสัตว์จัดหน่วยงานบริการเคลื่อนที่เร็ว สนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนด้านพืช ได้มอบหมายให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเยียวยา โดยยึดตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ดังนี้

กรณีพื้นที่เพาะปลูก มีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยนาข้าว เยียวยาไร่ละ 1,340 บาท , พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท , ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ด้านประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน โดยกรณีกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล เยียวยาไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ , ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ , สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

Related Posts

Send this to a friend