POLITICS

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564- 28 กุมภาพันธ์ 2565

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 121 บัญญัติให้ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา2สมัย  สมัยละ 120 วัน  โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1  ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด

ทั้งนี้เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาปี 2562 กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  และต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน  เป็นวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันมาตลอด ในรอบนี้จึงกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 เช่นกัน และสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Related Posts

Send this to a friend