POLITICS

กกร.เสนอรัฐ ตรึงดีเซลไม่เกิน 35 บาท/ลิตร 3 เดือน

กกร.เสนอรัฐ ตรึงดีเซลไม่เกิน 35 บาท/ลิตร 3 เดือน – เดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) วันนี้ (11 พ.ค. 65) สรุปภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความเสี่ยงและผลกระทบจากสถานการณ์เงินเฟ้อ และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย จึงมีมติเสนอให้ภาครัฐดูแลเรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพื่อประคับประคองภาคธุรกิจ รักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ SMEs และประชาชน ในช่วงไตรมาส 2 -3 ก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เต็มที่มากขึ้นในช่วงปลายปี จากทั้งภาระค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิต/การขนส่ง และราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.มาตรการดูแลต้นทุนการผลิตและสภาพคล่อง ให้รัฐตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน , ขยายเวลาการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ดีเซลลง 3 บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา 3 เดือน , ลดต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า เช่น ลดภาษีนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ , เพิ่มโควต้านำเข้า และเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ เช่น เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ

2.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 5 , ขยายจำนวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน , ผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ รวมถึงธุรกิจสถานบันเทิง , การลดภาระให้กับผู้ประกอบการ เช่น ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างไม่ควรคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มสำหรับคนที่ชำระภาษีล่าช้า , เปิดประเทศโดยสมบูรณ์ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว และการดูแลค่าเงินบาทให้เหมาะสม

ส่วนประเด็นการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ กกร.เห็นว่า ภาครัฐควรคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ความสามารถของภาคธุรกิจ ประสิทธิภาพแรงงาน ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด การปรับอัตราค่าแรงที่สูงเกินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ จะเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการด้านให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น จนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าได้

กกร.จึงเสนอให้รัฐใช้กลไกของคณะกรรมการค่าจ้าง โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด (คณะกรรมการไตรภาคี) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งนำกลไกการปรับขึ้นค่าแรงในลักษณะตามทักษะการทำงาน Pay by Skill และมาตรฐานฝีมือแรงงานมาประกอบการพิจารณาในการปรับขึ้นค่าแรงงาน

Related Posts

Send this to a friend